Đăng kí dịch tin, bài cho forums (xem bài đầu tiên)

Discussion in 'Lưu trữ tin tức' started by heysel, 21, 2006.

 1. heysel

  heysel New Member

  Bước vào mùa giải mới lượng thông tin về câu lạc bộ là rất lớn. Để có thể chuyển tải thông tin đầy đủ nhất đến cho tất cả mọi người mình có ý định xây dựng 1 nhóm bạn (tạm gọi news group) chuyên đưa tin về LFC. Nhiệm vụ của các bạn là dịch những tin tức từ các site nước ngoài khác. Tạm thời mình sẽ đưa các đường link tiếng Anh cho các bạn ngay trong topic này, giao cho từng người dịch sau đó các bạn post vào những topic thích hợp trong box Tin tức-sự kiện. Sau này khi các bạn đã vững, hoàn toàn có thể tự tìm kiếm thông tin để viết.

  Bạn nào thấy mình làm được có thể đăng kí tham gia. Để lại nick Yahoo tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với
  anhnh, casanova, grassy (xem YM dưới). Chỉ cần khả năng tiếng anh khá (đủ đọc hiểu), quan trọng nhất là nhiệt tình, muốn đóng góp cho LFCVN bạn hoàn toàn có thể làm được. Còn chờ gì nữa hãy chứng tỏ tình yêu của bạn với The Reds đi nào[livguy] .

  Danh sách nhóm đưa tin (kèm nick Y!M)


  1. anhnh (hoanganhn1980)

  2. casanova (casanova_han)
  3. grassy (dothuthao1710)
  4. Kart (sno1_gerrard)
  5. owen151 (hoahongden_ngocmai)
  6. skywalker (skywalkerbk)
  7. liveroskar (sognart_iki)
  8. Carragher (hongangel_tkop)
  9. aytnayliv (kiet_li1991)

  ___________________________________________________________________________

  Mùa giải mới (2010 - 2011), nhân sự đưa tin cũng có nhiều thay đổi so với tình hình trước kia. Theo đó, tớ xin cập nhật thành viên nhóm đưa tin như sau. (kèm nick Y!M)
  1. Steven Gerrard 05 (memoryinlife2003)
  2. Livvy Alonso (?)
  3. GerrardVMT (wait4you0501)
  4. Thanh_tung (tungkopper)
  5. Pit_LFC (elnino_hope)
  6. KnightLFC (knight_lfc)
  7. Merseyside (orientaln)
  8. Gierrard (arch_monkey92)
  9. mn_sky999 (?)
  ...
  Ngoài danh sách trên, thỉnh thoảng mục tin tức cũng rất hân hạnh được các vị lãnh đạo cao cấp như Vietmoment, NguyễnThếViệt ghé thăm và đóng góp nhiều điều bổ ích. Đặc biệt hy vọng và chào đón những transtator gạo cội trở lại tham gia như Hixhix, Liveroskar cùng những bạn trong danh sách chữ nhỏ ở đầu bài viết.
  Bạn nào muốn tham gia dịch tin bài cứ thoải mái đăng ký nhé, cứ đăng ký tại topic này hoặc liên hệ với người số 1 trong danh sách trên để biết thêm chi tiết. Dịch được 5 bài có chất lượng sẽ được thêm vào nhóm đưa tin. Các yêu cầu khi dịch bài cho diễn đàn có thể xem tại đây.

  Ngày 30 - 08 - 2010​
   
  Last edited by a moderator: 31, 2010
 2. LivernI

  LivernI <b><font color="RoyalBlue">Ước gì có GPS</font><

  Ok, tán thành ý ki?n c?a b?n Nhân.

  Nh?c các b?n trong nhóm dua tin, các b?n trong th?i gian qua dã làm r?t t?t, t?t c? d?u d?c lòng vì LFCVN. Nhung v?n còn m?t s? di?m c?n luu ý nhé.

  1. Title không quá 1 dòng, d? d?m b?o tính th?m m? b?i n?u title tràn xu?ng dòng th? 2 gây tình tr?ng kéo hình trông r?t x?u. Title ng?n g?n nhung hàm ý.

  2. M?t s? tên g?i chúng ta c?n chú ý, các báo có th? nh?m l?n ho?c m?t s? trang web dua tin có th? thi?u nhung chúng ta là Liverpudlian thì không th? nh?m.

  The Reds là bi?t hi?u c?a Liverpoolfc, The Kop là tên g?i c?a 1 khán dài và không du?c dùng d? ch? d?i bóng.

  3. Nhu Nhân dã nói, không ch? trong tr?n d?u s?p t?i v?i Barca mà chúng ta c?n ch?n l?c thông tin m?t cách k? càng. Nh?ng tin có liên quan t?i l?ch s? nh?ng tr?n d?i d?u tru?c dó, ho?c thông tin v? c?u th?, d?i bóng. Tránh dua tin tràn lan, gây r?i lo?n.

  Cám on các b?n và mong nh?n du?c s? dóng góp tích c?c trong th?i gian ti?p theo.
   
 3. LivernI

  LivernI <b><font color="RoyalBlue">Ước gì có GPS</font><

  Cám on s? c?ng tác nhi?t tình c?a các b?n trong toàn b? th?i gian qua. Các b?n dã góp ph?n trong vi?c dua tin lên trang ch?.

  Tuy nhiên c?n chú ý các b?n m?t s? di?m sau:
  1. Chú ý t?i kh? nang di?n d?t khi chuy?n sang ti?ng Vi?t. Không nên quá máy móc nh?ng d?u câu trong bài g?c, di?u này s? gây ra nh?ng s? khó hi?u.

  2. Nhóm Editor chú ý d?c và duy?t l?i bài tru?c khi dua tin, không nên ch? copy & paste. ??c bi?t trong các bài dua tin lên trang ch? ph?i attach ?nh. M?c tin nhanh không hi?n th? ?nh tr?c ti?p nhung trong list các bài dã dang s? hi?n th? ?nh attach. Khi dó bài có ?nh bài không s? làm cho b? c?c b? x?u.

  M?t l?n n?a xin cám on t?t c? các b?n trong nhóm dua tin lên trang ch?. Cám on s? nhi?t tình c?a các b?n!
   
 4. nhanqueo

  nhanqueo New Member

  Sau 1 kho?ng th?i gian không online thu?ng xuyên, và bây gi? khi tr? l?i nh?ng lúc rãnh r?i thì th?y r?t b?t ng? v? nh?ng gì mà các mems c?a d?i tin t?c dã làm du?c. T?t c? các mems dã "lên" tay r?t nhi?u, d?ch bài r?t là hay và d?c bi?t là update liên t?c. Nhung mình v?n th?y m?i ngu?i thu?ng g?p ph?i nh?ng l?i, mà n?u không chú ý thì s? khó mà nh?n ra.

  ?i?m mà m?i ngu?i thu?ng m?c ph?i ? dây chính là do?n m? d?u c?a bài vi?t (hay còn g?i là "do?n lead"). Thông thu?ng, m?i ngu?i thu?ng d?ch t? ti?ng Anh sang ti?ng Vi?t và do?n lead ti?ng Anh nhu th? nào thì các b?n c? d? nó nhu th? ?y khi chuy?n sang ti?ng Vi?t,(m?c dù, khi chuy?n sang ti?ng Vi?t thì do?n lead r?t là dài, có th? m?t h?t 5 d?n 6 dòng).

  Yêu c?u c?a do?n lead tru?c h?t là ng?n và ph?i xúc tích, chuy?n t?i n?i dung co b?n c? bài vi?t. Chính vì th?, các mems c?n ph?i d?c do?n lead ti?ng Anh và l?c ra dâu là nh?ng ý chính c?n ph?i chuy?n sang ti?ng Vi?t d? làm lead, và nh?ng ý còn l?i thì các b?n s? di?n gi?i ? nh?ng do?n ti?p theo c?a bài d?ch.

  Và mình s? l?y vài ví d?:

  Trích do?n lead c?a bài: Rafa considering talk
  Liverpool boss Rafa Benitez is eager to work out a new deal for Steve Finnan, but has told the Irishman to try and be more consistent.

  D?ch: HLV Benitez dang mu?n gia h?n h?p d?ng v?i h?u v? Steve Finnan, nhung di kèm v?i b?n h?p d?ng m?i là l?i h?a c?a h?u v? ngu?i C?ng Hoà Ireland s? ph?i trung thành v?i CLB và c? g?ng hon n?a.

  Thay vì nhu th?, chúng ta có th? lu?c b? b?t di nh?ng ph?n không c?n thi?t và d? c?p d?n nó ? do?n ti?p theo c?a bài d?ch (ph?n ch? d?).

  S?a l?i thành: HLV Rafa Benitez dang mu?n m? r?ng h?p d?ng v?i h?u v? Stevie Finnan, nhung di dôi v?i b?n h?p d?ng m?i là nh?ng yêu c?u c?a HLV ngu?i Tây Ban Nha d?i v?i h?u v? ngu?i C?ng Hoà Ireland tru?c khi anh d?t bút ký vào h?p d?ng m?i.

  Ho?c là 1 bài khác:Benítez desperate to secure the future of familiar names

  It was easy to forget, amid all the talk this week of whom Rafael Benítez might try to sign in the summer, that Liverpool have several players they need to keep and, as the manager intimated yesterday, tying some of those to new contracts will be as important as the arrival of new faces

  D?ch: Hi?n t?i Benitez dang lên k? ho?ch gia h?n h?p d?ng n?i trong mùa gi?i nam nay vì ông cho r?ng có m?t s? c?u th? tr? c?t ph?i du?c ch?c ch?n gi? l?i vì h? là nh?ng nhân t? c?c k? quan tr?ng cho d?i bóng n?u mu?n tranh ch?p gi?i vô d?ch qu?c gia cung nhu d? s?c c?nh tranh trên d?u tru?ng Châu Âu. ??ng th?i ông thông báo s? có m?t s? b?n h?p d?ng quan tr?ng dem v? vài guong m?t m?i cho d?i bóng thành ph? c?ng.

  Ng?n g?n: Hi?n t?i, HLV Benitez dang chu?n b? gia h?n h?p d?ng v?i các c?u th? tr? c?t c?a d?i bóng, d?ng th?i, ông cung cho bi?t s? mang v? nh?ng guong m?t m?i cho CLB, nh?ng ngu?i s? góp ph?n vào vi?c chinh ph?c nh?ng d?nh cao m?i cho CLB.

  ?ó chính là nh?ng gì mà mình mu?n nói d?n ? dây và mình cung có vài bài v? cách vi?t bài sao cho hay, mình xin du?c dua lên cho m?i ngu?i cùng d?c:

  M?t vài ch? d?n khi vi?t Lead

  Lead là ph?n quan tr?ng nh?t c?a b?t k? tin bài nào, dù dó là tin v?n, tin t?ng h?p, bài phân tích hay bài phóng s?. Lead ? t?c do?n van d?u tiên (còn g?i là intro) ? có th? làm cho câu chuy?n tr? nên h?p d?n nhung cung có th? khi?n nó th?t b?i.

  C?n dành nhi?u th?i gian cho lead: nó ph?i có kh? nang d?ng d?c l?p mà v?n nêu du?c câu chuy?n, nhung cung ph?i h?p d?n và làm cho d?c gi? mu?n d?c ti?p. N?u không làm du?c di?u dó thì không ch? lead h?ng mà toàn b? nh?ng gì phóng viên vi?t ra d?u vô ích.

  Du?i dây là nh?ng di?m c?n luu ý:

  ? Lead ph?i rõ ràng, ng?n g?n và don gi?n. Nói chung lead (ti?ng Anh) ch? vào kho?ng du?i 30 ch? ho?c t?i da 3 dòng trên màn hình còn lead ti?ng Vi?t có th? dài hon kho?ng 30%.

  ? Lead nên tr? l?i câu h?i ai, cái gì, khi nào và ? dâu. N?u có th? thì cung có th? gi?i dáp luôn câu h?i t?i sao, và d?ng bao gi? d? d?c gi? ban khoan ?làm sao mà phóng viên bi?t du?c thông tin này nh???. C?n tuân th? nguyên t?c d?n ngu?n tin.

  ? ??c l?i lead khi vi?t xong và t? h?i ?v?y thì sao?? Câu ?Hãng s?n xu?t kim cuong l?n c?a Nga Almazy Rossii-Sakha (ARS) và De Beers c?a Nam Phi dã ký m?t th?a thu?n quan tr?ng t?i dây hôm th? Ba, k?t thúc nhi?u tháng va ch?m v? v?n d? xu?t kh?u kim cuong c?a Nga? du?c s?a l?i thành ?Hai hãng s?n xu?t kim cuong l?n nh?t th? gi?i dã ký k?t m?t th?a thu?n tr? giá 550 tri?u USD m?i nam hôm th? Ba d? De Beers c?a Nam Phi tr? thành hãng duy nh?t du?c mua dá quý c?a Nga.? Hãy tìm hi?u xem có di?u gì m?i và n?i b?t; hãy tránh nh?ng c?m t? ki?u nhu ?trong m?t dòn m?nh giáng vào ti?n trình hòa bình? ho?c ?trong m?t th?t b?i m?i c?a chính ph? v?n dã lung lay? vì nó ch?ng cung c?p thông tin nào m?i cho d?c gi?.

  ? Hãy d?c to lead (ho?c d?c th?m trong d?u). N?u không th? d?c th?ng m?t m?ch không c?n l?y hoi ho?c ng?p ng?ng v? nghia thì hãy vi?t l?i. Hãy c? g?ng ch? nêu m?t ý; n?u th?y ph?i dua hon m?t ý thì nh?ng ý này ph?i h?p v?i nhau và không làm cho d?c gi? cang th?ng. Tránh ki?u lead v?i l?i nói ?m?t m?t...., m?t khác...? hay ?dúng nhu d? doán?.

  ? Dùng d?ng t? ? d?ng ch? d?ng ch? không dùng d?ng b? d?ng và tránh dùng nh?ng t? khó hi?u, dài.

  ? Tránh các câu trích d?n toàn b? cung nhu các m?t ph?n trích d?n trong lead. Ph?n trong ngo?c ? câu du?i dây không có tác d?ng gì: Tu l?nh NATO t?i Bosnia, ?ô d?c Leighton Smith c?a M?, nói hôm th? Ba r?ng ông ?không bi?t? li?u hòa bình có kéo dài ? nu?c c?ng hòa này hay không sau khi rút 60.000 quân gìn gi? hòa bình do NATO d?ng d?u. Câu trích d?n ch? có giá tr? khi ngu?i phát bi?u là m?t ngu?i th?t n?i ti?ng và b?n thân câu nói chính là tin t?c, ví d?: T?ng giám m?c Canterbury tuyên b? hôm th? Sáu r?ng Thái t? X? Wales dã ?quay lung v?i Co d?c giáo và không phù h?p d? d?ng d?u Nhà th? Anh qu?c?.

  N?u s? d?ng m?t ph?n trích d?n trong lead thì ph?i có câu trích d?y d? ? bên du?i. ?i?u này có ý nghia r?t quan tr?ng nh?m tái kh?ng d?nh v?i d?c gi? r?ng câu trích d?n n?m trong dúng ng? c?nh.

  ? Nói chung c?n có y?u t? ngày trong lead (trong tin ti?ng Anh không dùng ?today? ho?c ?yesterday?). Câu van ti?ng Anh thu?ng d?t y?u t? th?i gian sau d?ng t? nhung trong ti?ng Vi?t nên d?t ? d?u câu.

  ? Tìm m?t ?góc nhìn c?a ngày hôm nay?. ?i?u này có th? hoi khó khan khi s? ki?n b?o d?ng dã trôi qua m?t ngày nhung nên tránh nh?ng cái lead mo h?, tr?u tu?ng v? vi?c tình hình tr? l?i bình thu?ng. Ch?c ch?n v?n dang có di?u gì dó di?n ra dáng d? dua tin. Sau m?t con bão, m?i ngu?i d?n d?p d?ng d? nát và b?t d?u xây d?ng l?i nhà c?a; sau m?t v? n?i lo?n, có th? các binh si dang tu?n tra nh?ng con du?ng hoang v?ng trong tâm tr?ng lo ng?i; m?t v? b? tru?ng thoát kh?i cu?c b? phi?u b?t tín nhi?m có th? dang tìm cách th?a hi?p d? tránh m?t v? kh?ng ho?ng khác.

  ? Không nh?i nhét vào lead nh?ng chi ti?t ph?, ch?ng h?n nhu các d?a danh, tên c?a các quan ch?c nh? hay t? ch?c. N?u d?a danh ít n?i ti?ng, hãy dành câu mô t? ?m?t th? tr?n nh? cách Hà N?i 150km v? hu?ng B?c? cho câu van bên du?i. N?u ngu?n tin là quan ch?c du?i c?p b? tru?ng thì thông thu?ng trong lead ch? c?n nói don gi?n là ?m?t quan ch?c chính ph?? còn tên tu?i, ch?c danh thì nêu ? bên du?i. ??i v?i m?t ch?c danh mà có th? d?c gi? không hi?u thì t?t nh?t là nên gi?i thích. Ví d? ?M?t quan ch?c Liên H?p Qu?c ph? trách h?i huong ngu?i t? n?n Cônggô phát bi?u...? thì rõ hon là ?Quan ch?c b? ph?n h?i huong thu?c Cao ?y Liên H?p Qu?c v? ngu?i T? n?n Anthony Moga phát bi?u...?

  ? Tránh l?i nói khoa truong.

  ? Lead ph?i du?c h? tr? b?ng các chi ti?t, con s? và các câu trích d?n trong nh?ng câu van ti?p theo. Luu ý 3 v?n d? sau: 1) Không ?nhét? thêm câu bình lu?n sai cho m?t ngu?n tin. B? tru?ng Tài chính Theo Waigel cho bi?t doanh thu thu? c?a ??c s? gi?m 17,3 t? mark so v?i m?c d? báo chính th?c cho nam nay, gây ra nghi ng? v? kh? nang c?a qu?c gia này d?i v?i vi?c th?c hi?n các tiêu chí d? có d?ng ti?n chung châu Âu duy nh?t. Ch?c ch?n là ông b? tru?ng không h? bày t? b?t k? s? hoài nghi nào. Không du?c nói quá v? t?m quan tr?ng c?a ngu?n tin: n?u ch? là ngu?i phát ngôn b? ngo?i giao thì không du?c g?i là ?m?t quan ch?c chính ph? c?p cao?. 2) ??ng t? chính trong lead ph?i ph?n ánh trung thành toàn b? câu chuy?n; n?u hai chính ph? d?ng ý th?o lu?n v? b?t d?ng thì không nên dua tin r?ng h? dã quy?t d?nh cùng ho?ch d?nh chính sách. 3) Ki?m tra k? các con s? thuong vong, s? ngu?i di b?u c? cung nhu các con s? khác d? d?m b?o nh?ng gì du?c nêu trong tin b? sung chính xác cho thông tin trong lead.

  ??t tít ng?n
  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=303

  C?n th?n khi dùng tr?ng t?
  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=1010

  M? d?u và k?t bài ra sao
  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=1181

  Góc nhìn trong tin

  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=515

  Các d?ng k?t c?u c?a bài báo
  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=1089

  K? nang vi?t tin - K?t c?u tin

  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=293

  Th? thu?t vi?t bài cho website và báo di?n t?

  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=1380
  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=1448

  Nh?ng th? lo?i mang tính thông tin thu?n túy
  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=1277

  10 th? thu?t d? bài báo có hình th?c h?p d?n
  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=848

  Ki?m tra d? chính xác
  http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=586.

  ?ó là t?t c? nh?ng bài vi?t có liên quan. M?i ngu?i có th? tham kh?o quan. À, bây gi? có tin nóng c?a LFC, ai xem có th? làm du?c thì làm và nh? pm l?i nhá:4:.

  Liverpool wait on Bellamy injury
  http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/l/liverpool/6548151.stm
   
  Last edited: 15, 2007
 5. nonhon

  nonhon <b><font color="Navy">công an</font></b>

  Thông báo:

  1. B?n Grassy dã du?c add lên ch?c Editor, k? t? dây b?n có quy?n post th?ng bài vi?t c?a mình lên trang ch?. Tru?c tiên hãy vào m?c Private d? d?c hu?ng d?n c? th? cho Editor (d? tránh l?p l?i nh?ng sai sót). Nh? Heysel hu?ng d?n và d?nh hu?ng công vi?c cho Grassy trong t? Tin t?c nhé.

  2. Hi?n nay s? bài vi?t up lên trang ch?, c? th? là m?c Tin nhanh mà nhóm tin t?c dua lên còn m?t s? m?t h?n ch?, ch?ng h?n nhu dua ra nh?ng dòng tittle n?i dung không rõ ràng, hình ?nh attack không dúng kích thu?c, còn sai sót v? m?t chính t? r?t nhi?u, ...v...v... ?ó là nh?ng l?i mà chúng ta không du?c phép m?c l?i, b?i trang ch? là b? m?t c?a LFCVN, không dua lên thì không sao, dã dua lên thì nh?t quy?t ph?i ki?m duy?t k? càng.

  3. Heysel t?t nh?t nên nhóm h?p t? tin t?c càng s?m càng t?t, cùng nhau ng?i l?i nhìn nh?n nh?ng vi?c dã làm du?c và nh?ng vi?c còn t?n d?ng.

  4. Nh?c nh? các Editor nói chung và nhóm tin t?c nói riêng, k? t? gi? bài vi?t nào mu?n up lên trang ch? thì t?t nh?t là post trong di?n dàn tru?c d? m?i ngu?i cùng ki?m duy?t n?i dung, nhu th? là t?t nh?t.
   
  livstealex likes this.
 6. the fly

  the fly New Member

  Em m?o mu?i cho ý ki?n.

  Qu? th?t m?y tin t?c ki?u "praise", "delighted",....... quá nhi?u mà không có giá tr? tin t?c cao. Nh?ng bài dó nên ch?n l?c, ph?i d?c so qua tru?c khi d?ch, n?u th?y hay và có nhi?u cái tuy không có giá tr? tin t?c nhung các Liverpudlians nên bi?t v? d?i bóng thì làm. B?i vì nh?ng bài dó không h?n là không có giá tr?, mà s? r?t có giá tr? n?u bi?t cách khai thác, ví d?, nâng cao tinh th?n c?a các Liverpudlians, nh?ng ngu?i còn hoài nghi v? ch?t lu?ng các tân binh, m?c tiêu và quy?t tâm c?a Liverpool,..........Còn nh?ng C?V ru?t nhu chúng ta thì không nói làm gì. N?u ch? có tin t?c nhu ki?u chuy?n nhu?ng thì quá khô khan.

  Còn vi?c g?p các bài nhu trên l?i, em nghi s? không hay, còn t?n th?i gian hon là ng?i d?ch t?ng bài, vì v?a ph?i d?ch, v?a ph?i ch?n l?c, v?a ph?i c?t xén, v?a ph?i thêm th?t "hoa lá cành", v?a ph?i............?? bài dài quá thì ngu?i d?c nhìn vào ?ai, thu ng?n l?i ph?i c?t xén, "ghép m?nh", d? b? l?ng c?ng, nh?t là d?i v?i dân không chuyên nghi?p(nhu chúng ta:botay: ). Hon n?a, ghi quá nhi?u ngu?n tin làm gi?m d? tin c?y c?a thông tin. Tóm l?i, không nên làm 1 bài báo ch?p vá.

  Báo cáo h?t.(ý ki?n th?t lòng, nghi sao nói v?y, mong ch? Xabi_14 d?ng gi?n:4: )
   
 7. nvlinh12t

  nvlinh12t New Member

  Cho mình bon chen tý ý ki?n:

  V? ph?n tin t?c nhóm dua tin nên kèm ?nh trong các bài vi?t d? ngu?i d?c th?y h?p d?n và mu?n d?c hon. Các b?n c? mình dung m?i tin t?c c?a mình là m?t dia m? xào, ngoài vi?c nóng h?i, d? dinh du?ng, d? v? rau, hành, th?t bò ... thì m?t th? khi?n ngu?i an không chán chính là gia v? nhu chanh, ?t. Vi?c chèn thêm ?nh vào bài vi?t chính là thêm mi?ng chanh, mi?ng ?t cho món m? xào Tin t?c. ?nh can gi?a c?t th?ng d?ng s? d?p và d?m b?o d? m? thu?t, ngoài ra nên có chú thích cho ?nh.

  N?u các thành viên dua tin chua chèn ?nh trong bài vi?t thì editor hay mod khi dua lên trang ch? nên thêm vào cho h?p d?n, theo mình vi?c này là don gi?n. Ngoài ra sau khi dua lên trang ch? xong, m?i ngu?i nh? xem l?i trên trang ch? xem nó th? nào, ?nh dã dúng kích thu?c chua, can l? dã dúng chua v.v...

  M?i ngu?i có th? click vào các bài vi?t sau d? xem ví d?:

  Benitez: Các v? trí v?n còn d? ng?

  Benitez: Torres dã t? tin tr? l?i

  Rafa r?t vui v?i k?t qu? b?c tham

  G?p Toulouse ? vòng so lo?i th? 3
   
 8. nvlinh12t

  nvlinh12t New Member

  M?t s? ki?n th?c báo chí dành cho nhóm dua tin

  ?êm hôm không ngù du?c bèn lôi m?y cái cu post l?i d? cho các b?n nhóm dua tin d?c nghiên c?u và h?c h?i. Hy v?ng nh?ng ki?n th?c nho nh? này s? h?u ích cho các b?n trong vi?c d?ch, t?ng h?p và dua tin. Tài li?u này du?c cung c?p b?i thành viên japonica m?t nhà báo, mình xin phép post lên dây d? m?i ngu?i cùng xem xét và trao d?i. Vì m?t LFCVN ngày càng tuoi d?p chúng ta b?t d?u v?i nh?ng khái ni?m co b?n nào.

  1. Nh?ng th? lo?i mang tính thông tin thu?n túy:

  Khi xem m?t t? báo, nh?t là báo ngày, dù là báo vi?t hay báo di?n t? chúng ta th?y tin t?c du?c trình bày theo m?t s? d?ng khác nhau, hay nói cách khác là có m?t s? th? lo?i mang tính thông tin thu?n túy. Vi?c hi?u du?c t?ng th? lo?i giúp các b?n có th? x? lý nhanh chóng và d? dàng hon.

  Xin gi?i thi?u cách phân lo?i c?a gi?ng viên Fabienne Gérault (??i h?c Báo chí Lille, Pháp).

  Tin ng?n
  ?ây là th? lo?i ng?n nh?t và ch?c ch?n du?c d?c nhi?u nh?t. Vì d? d?c nên tin ng?n giúp ngu?i ta n?m du?c m?t s? vi?c m?t cách nhanh nh?t. Kho?ng 40 t?, g?n 300 kí t?: dó chính là tiêu chí. Tin ng?n ch? dài m?t do?n và có th? d?c m?t hoi. M?t hay hai câu là d?. Không có tít. Nh?ng t? d?u tiên là nh?ng t? khóa (mang thông tin), dôi khi du?c in d?m. Chúng gi? vai trò là tít.

  Vi?t m?t tin ng?n nhu th? nào? C?n ph?i l?a ch?n thông tin sao cho ch? gi? l?i thông tin chính, cô d?ng chúng m?t cách t?i da b?ng cách dùng t? ng? don gi?n và chính xác. Câu d?u tiên thu?ng súc tích du?i d?ng ch? ng?-d?ng t?-b? ng? (ai và cái gì).

  Tin sâu
  Tin sâu gi?ng nhu tin ng?n nhung dài hon. Nó cho phép phát tri?n m?t chút thông tin và gi?i thích thêm (nhu th? nào, t?i sao). Có th? nh?c l?i nh?ng s? vi?c di?n ra tru?c dó, dua ra nh?ng thông tin v? ti?u s?, trích d?n m?t s? l?i phát bi?u. Tuy v?y, bao gi? nó cung ch? dua ra m?t thông tin duy nh?t. Ít khi nó vu?t quá 2000 kí t?. Có th? g?m nhi?u do?n: do?n d?u là tin ng?n. Tin sâu có m?t tít mang tính thông tin tóm t?t.

  Bài t?ng h?p
  ?ây là th? lo?i vi?t t? nh?ng thông tin thu th?p du?c t? nhi?u ngu?n: tin nhanh, tu li?u, tuyên b?, h?p báo? Thông tin phong phú hon so v?i tin sâu. Ngu?i ta dua ra nhi?u gi?i thích. Bài t?ng h?p không nh?t thi?t vi?t v? m?t s? ki?n th?i s?, mà cho phép "di?m l?i" ch? d?.
  Vi?t bài t?ng h?p nhu th? nào? C?n ph?i t?p h?p thông tin và l?a ch?n chúng (s? vi?c, gi?i thích, trích d?n). Sau dó, ph?i ch?n ra góc d? và xác d?nh thông di?p c?t lõi. Ch?n nh?ng thông tin c?n thi?t cho góc d? dã ch?n, s?p x?p chúng và vi?t.

  Th?c t? v?i vi?c c?a nhóm dua tin thông thu?ng các b?n dua du?i d?ng tin sâu, còn m?t s? ít là tin ng?n còn các tin dài nhu các bình lu?n nh?n d?nh ch?ng h?n thì r?t ít khi.

  2. K? nang vi?t tin - K?t c?u tin

  Thông thu?ng k?t c?u m?t tin t?c du?c c?u trúc theo ki?u tam giác (ho?c kim t? tháp) ngu?c (cái này s? nói sau) di?u dó nghia là m?c quan tr?ng gi?m d?n.

  M?c dích c?a k?t c?u tam giác ngu?c là giúp d?c gi? nhanh chóng n?m b?t du?c tin và có th? chuy?n sang tin khác b?t c? khi nào h? mu?n. ??i v?i ngu?i biên t?p thì c?u trúc này giúp chúng ta có th? c?t các do?n cu?i bài trong tru?ng h?p quá dài dòng.

  Tuy nhiên vi?t nhu th? nào thì l?i không có ai b?o ban chúng ta k? lu?ng. Và chúng ta c? vô tu vi?t theo b?n nang cung nhu c?m nh?n riêng v? cái g?i là tam giác ngu?c. Du?i dây là m?t s? g?ch d?u dòng mà chúng ta c?n chú ý:

  - Trong k?t c?u kim t? tháp ngu?c, ý d?u tiên bao gi? cung quan tr?ng nh?t và t?m quan tr?ng c?a thông tin gi?m d?n.

  * M?t lead hay s? tóm t?t toàn b? tin
  * ?o?n van th? 2 nên b? tr? cho lead, cung c?p thêm chi ti?t. HO?C, m?t l?i trích d?n ý nghia h? tr? cho lead s? có tác d?ng r?t nhi?u. (Các phát bi?u quan tr?ng c?n ph?i dua lên trên. Và ch? có m?-dóng ngo?c kép cho c? câu nói dài.)
  * ?o?n van th? 3 nên h? tr? cho 2 do?n d?u, b? sung thêm thông tin, và c? nhu v?y d?n cu?i tin.


  - ??m b?o d?n ngu?n tin ngay trong lead ho?c do?n van th? 2.

  - Cú pháp câu don gi?n: ch? ng?-d?ng t?-b? ng?.

  - Dùng các câu ng?n.

  - M?i do?n van ch? mang m?t ý, và m?i do?n van ch? g?m 1 d?n 2 câu.

  - C? g?ng dùng nhi?u câu ch? d?ng.


  (Còn ti?p)

  B?n nào có gì th?c m?c chua hi?u xin vui lòng PM, r?t vui du?c trao d?i cùng các b?n
   
 9. Xabi_14

  Xabi_14 New Member

  Last edited: 18, 2007
 10. nvlinh12t

  nvlinh12t New Member

  Xin tr? l?i b?n th? này nhé, t?t c? các thành viên d?u có th? tham gia d?ch và dua tin ch? không ch? nh?ng ai thu?c nhóm dua tin. Ví d? nhu mình không thu?c biên ch? nhóm dua tin nhung th?nh tho?ng v?n bon chen post tin t?c.

  Vi?c các bài c?a b?n b? xóa có th? do m?t trong các lý do sau:

  + Ch?t lu?ng bài vi?t chua d?t yêu c?u (có nhi?u nguyên nhân nhu d?ch chua dúng, câu van l?ng cung, trình bày không rõ ràng ...)

  + Tin t?c b? trùng do b?n không dang ký nên ngu?i khác có th? dã dua r?i

  + Sai chính t?, ti?ng Vi?t nhi?u (b?n chú ý d?c biêt v? các l?i ti?ng Vi?t và chú ý không dùng ngôn ng? chat nhé)

  Chúc b?n vui và tham gia nhi?t tình cung nhóm dua tin nhé!!!
   
 11. Xabi_14

  Xabi_14 New Member

  Nh?c các b?n post tin dúng topic.
  T?t c? nh?ng tin liên quan d?n LFC thì post lên b?n tin LFC.
  ?i?m tin bóng dá Anh là noi post các tin chung trong bóng dá Anh mà không có LFC ho?c LFC xu?t hi?n r?t ít.

  Do dó, các tin sau ph?i du?c post lên b?n tin LFC ch? không ph?i di?m tin bóng dá ANh

  McClaren thuy?t ph?c Carragher

  ?T Anh không có s? ph?c v? c?a Steven Gerrard b?i ch?n thuong

  Ba c?u th? c?a The Reds du?c tri?u t?p vào d?i tuy?n Anh

  S? là l?i choi t?n công giàu c?m xúc trong tr?n g?p Chel

  Nh?c anh Adams không nên tùy ti?n s?a title. Liverpool v Chelsea: Stat Attack t?c là Liverpool v Chelsea: thông s? v? t?n công, nó khác h?n v?i S? là l?i choi giàu c?m xúc trong tr?n g?p Chel. Ngoài ra cung không du?c vi?t t?t trong bài d?ch: Chelsea ch? không ph?i Chel.

  Và các b?n nh? là di?m tin bóng dá Anh không ph?i là l?y các tin c?a các d?i bóng Anh mà t?ng vào dó. Nh?ng tin nhu v?y ai quan tâm thì dã d?n trang web c?a d?i dó theo dõi. M?c di?m tin bóng dá Anh ch? dang nh?ng tin th?c s? n?i b?t nhu Ecclestone d? ý t?i the Gunners, ho?c nh?ng bài phân tích bình lu?n khái quát v? ngo?i h?ng Anh nhu bài Ba chú su t?.

  TÓm l?i các b?n nên luu ý:
  *Post bài dúng ch?
  *Không vi?t t?t
  *Ch?n l?c tin

  Mà bài TORRES CAN'T WAIT FOR ANFIELD DEBUT chua ai nh?n à?
   
 12. the fly

  the fly New Member

  Xin l?i m?i ngu?i, cái bàn phím l?i gi? ch?ng.:4: Em cung t?c diên lên mà không làm gì du?c.:chair: Cái bài King Kenny in 30 quotes nh?n r?i không làm du?c, ng?i quá. C?m on myluisgarcia dã làm h? cho vào ph?n L?ch s?.:flag:

  ?? chu?c l?i, em nh?n bài trên:
  http://www.skysports.com/story/0,19528,11096_2670459,00.html[livguy]
   
  Last edited: 20, 2007
 13. TungTran

  TungTran Thành viên LFCVN

 14. grassy

  grassy Dũng sĩ diệt hắc ám

  Thông thu?ng thì chúng ta không d?ch bài t? ngu?n tribalfootball em ?, vì ngu?n tin dó d? tin c?y không cao l?m.

  Hoan nghênh em dã ch?u khó t? tìm bài d?ch, nhung khi tìm cung ph?i chú ý nhé.
   
 15. TungTran

  TungTran Thành viên LFCVN

  Last edited: 24, 2007
 16. casanova

  casanova New Member

  Tình hình là nhu th? này, ch? ch? mu?n nh?c m?y em m?t tí.

  Th? nh?t: N?u em nào dã d?ng ra nh?n bài thì mong là các em hoàn thành bài vi?t dó vì nhi?u khi vào th?i di?m nào dó bài vi?t r?t c?n thi?t nhuhg ch? c?n tr? d? 4 ngày là ch?ng còn giá tr? gì. Ví d? nhu bài t?ng h?p v? vòng 3 ch? post lên nh? d?ch h? t? th? 2 tu?n tru?c mà hôm nay ch? v?n chua th?y dâu. S? là c? tu?n r?i ch? di công tác nên không th? vào rum vì ch? dó không có net. Ch? nh? hình nhu em the fly dã nh?n hay sao ?y. Hay có th? em post ? ch? khác (em có post trên b?n tin Liv không th??). Ch? dò d?m mãi v?n không th?y!

  Th? hai
  : Ch? th?y m?t s? link bài c?a Xabi_14 khá hay. Ví d? link v? Everton trên trang 7 m?c ?ang ký. Nhung mãi t?i gi? v?n không ai nh?n. Chúng ta dúng là không nh?t thi?t ph?i d?ch h?t t?t c? các tin mà m?i ngu?i tìm du?c, v?i l?i ch? bi?t m?i ngu?i d?u b?n. Ch? khuy?n khích vi?c l?c tin quan tr?ng d? d?ch nhung tin v? E khá hay, mà hình nhu m?i ngu?i không h?ng thú thì ph?i.

  Nói thì ch? cung ph?i làm guong m?t chút, sau này tin t?ng h?p các vòng, ch? s? t? d?ch l?y, không post lên dây n?a. Các em c? g?ng nhá. Ch? th?y d?o này có m?t s? em m?i r?t nang n? nhu boywonder, sophie,... ch?ng h?n. C? lên m?i ngu?i!!
   
 17. the fly

  the fly New Member

  Chuy?n là th? này, hôm th? Hai em th?y bài ch? dua dã lâu mà chua ai nh?n nên em nh?n làm. Do nhi?u nguyên nhân(ch? y?u là bàn phím v?n gi? ch?ng), mà em ph?i làm bài dó ? quá nhi?u noi: ngoài ti?m net, sang nhà ch? h?, c? bên van phòng c?a m?! Vì làm bài ? quá nhi?u noi nên không may trong quá trình chuy?n thông tin, bài d?ch c?a em b? m?t s?ch, dúng lúc v?a d?ch xong sáng th? tu. Em dang làm l?i nhung tính c? theo ti?n d? làm m?i noi 1 ít nhu th?, thì ph?i d?n th? 6 m?i xong. V?i l?i hôm dó cung là quá gi?a tu?n r?i nên em nghi thông báo d? ngu?i khác làm l?i thì bài cung ch?ng còn giá tr? gì n?a, nên thôi.

  Em bi?t là em r?t vô trách nhi?m, nhung em dã có g?ng h?t s?c r?i, nào ng? không may b? m?t d? li?u.:20: T?t nhiên không ph?i c? xin l?i là xong, nhung dù sao cung cho em xin l?i.

  Nhân ti?n, em dã d?ch xong bài t?ng h?p vòng 4 post lên r?i d?y.
  http://www.skysports.com/story/0,19528,11096_2685721,00.html
   
 18. grassy

  grassy Dũng sĩ diệt hắc ám

 19. ngocminhxx

  ngocminhxx New Member

 20. grassy

  grassy Dũng sĩ diệt hắc ám

Share This Page