Haha, ăn hành của đội hạng nhép :)) may mà không bị gỡ hòa...tức hộc máu :))

Trận tiếp theo