http://vn.news.yahoo.com/nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BB%A3t-s%C3%B3ng-d%E1%BB%93n-v%E1%BB%81-t%E1%BB%AB-ho%C3%A0ng-sa-013300195.html

mồm gần tai, mình chửi mình tự nghe.

mọi người có tin chiến tranh sẽ xảy ra để bảo vệ chủ quyền giữa VN và TQ không?

Trận tiếp theo