Suso và Sterling cũng rất tự tin đó thôi. Nhất là Suso, điềm đạm, chững chạc. Ngoài ra Agger, Erique, Johnson cũng đâu có thiếu tự tin. Chắc là do phải đá theo bài của Rodgers.

Trận tiếp theo